GIGABYTE AERO 17 HDR YC

2021년 4월 6일

GIGABYTE AERO 17 HDR XC

2021년 4월 6일

GIGABYTE AERO 17 FHD KC

2021년 4월 6일

GIGABYTE AERO 15 OLED YC

2021년 4월 6일

GIGABYTE AERO 15 OLED XC

2021년 4월 6일

GIGABYTE AERO 15 OLED KC

2021년 4월 6일

GIGABYTE AERO 15 FHD XC

2021년 4월 6일